Home ธรรมะ ธรรมะของหลวงปู่หลุยส์ จันทสาโร

ธรรมะของหลวงปู่หลุยส์ จันทสาโร

1 second read
59

เเชร์เรื่องนี้

ธรรมะของหลวงปู่หลุยส์ จันทสาโร

วิเวก

เวลานั่งสมาธิ ให้วิเวก ๓อย่าง

กายวิเวก…..นึกว่าเราเกิดในโลกคนเดียว

แม้แก่เจ็บตายคนเดียว…..ใครช่วยไม่ได้

วจีวิเวก…..ไม่พูดจา

มโนวิเวก….คือจิตเปลี่ยว จิตหว้าเหว่

ไล่นิวรณ์ได้ (ละเอียดที่สุด)

ให้นั่งคนเดียวอยู่ ณ ที่นี้

ตัดสินใจลงไปว่า……

เราตายคนเดียว เราเกิดคนเดียว

ใครช่วยไม่ได้ ให้ตัดสินใจถึงขนาดนั้นเทียว

ถึงได้ชื่อว่า…… กายวิเวก……มโนวิเวก……

นั่นคือหัวใจเปลี่ยว หว้าเหว่เปลี่ยว

นิมิต

ถ้ามีแต่สมาธิอย่างเดียว

ต้องมีนิมิตต่างๆหลอกอยู่เรื่อยๆ

……ทำให้เป็นบ้าได้

ถ้าภาวนาเอาวิปัสสนาผสมสมาธิแล้ว

……ย่อมไม่เกิดนิมิตเพราะไตรลักษณ์ล้างอยู่เสมอ

และไม่สำคัญตน ไม่เป็นบ้า เกิดนิมิตทั้งหลายก็รู้เท่าทัน

เมื่อนิมิตเกิด….เราไม่ต้อนรับหนึ่ง นิมิตก็หายไป

เพ่งไตรลักษณ์ล้างอีกที นิมิตก็หายไป

เพราะมันไม่เที่ยง วางเจตนา ก็หายวิตกวิจาร

ถือของนั้นเป็นของดี ทวนกลับเข้าจิตเดิมก็หาย

อย่าอธิษฐานนิมิตนั้นว่าเป็นของดี

Loading...
Comments are closed.

Check Also

เมตตาเขา..เรานั้นจะสุขใจ

FacebookTwitterLineหลายคนสงสัยว่า หากคนคนหนึ่งทำเลว กับเราไว้มากๆแล้ว เราจะไปเมตตาหรือให้อ…