Home News ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว “โควิด-19” เป็นโรคติดต่ออันตราย มีผลบังคับใช้พรุ่งนี้

ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว “โควิด-19” เป็นโรคติดต่ออันตราย มีผลบังคับใช้พรุ่งนี้

6 second read
390

เเชร์เรื่องนี้

ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว “โควิด-19” เป็นโรคติดต่ออันตราย มีผลบังคับใช้พรุ่งนี้

29 ก.พ.63 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2563

มีเนื้อความว่า..

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID)) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เพื่อประโยชน์ในการเผ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2563

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วัดถีดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (14) ของข้อ 1 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย พ.ศ.2559

“(14) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID)) มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีอาการของโรคปอดอักเสบ ในรายที่มีอาการรุนแรง จะมีอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และอาจถึงขั้นเสียชีวิต

ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 พ.ศ.2563

อนุมิน ชาญวีรกูล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

Loading...
Comments are closed.

Check Also

3 ราศีมีเกณฑ์ รวยรุ่งจนฉุดไม่อยู่ โดย อ.นํา เสขบุคคล

FacebookTwitterLine3 ราศีมีเกณฑ์ รวยรุ่งจนฉุดไม่อยู่ โดย อ.นํา เสขบุคคล เปิดคำทำนาย จาก อ.…