Home ธรรมะ ธรรม 4 ประการ ที่ คู่ครอง ทุกคู่ควรมี

ธรรม 4 ประการ ที่ คู่ครอง ทุกคู่ควรมี

1 min read
144

การเลือก คู่ครอง มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันจนแก่เฒ่า ต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ ประการหนึ่งคือต้องมีหลักธรรมที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจของคนทั้งคู่เอาไว้ ให้ทั้งสองคนปฏิบัติเช่นเดียวกัน เพื่อให้ความรักยืนยาว และราบรื่น ลองมาดูกันว่าคู่ครองควรยึดหลักธรรมอะไร เพื่อนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิต

สัจจะ
ทั้งคู่ควรมีความซื่อสัตย์ จริงใจต่อกัน เป็นหลักสำคัญที่ทำให้เกิดความไว้วางใจและไมตรีจิต่อกัน ขาดสัจจะเมื่อใดย่อมเป็นเหตุให้เกิดความหวาดระแวงแคลงใจกัน เป็นจุดเริ่มต้นของความร้าวฉาว ซึ่งยากนักที่จะประสานให้คืนดีได้ดังเดิม

ทมะ
การรู้จักบังคับควบคุมอารมณ์ ข่มใจ ระงับความรู้สึกต่อเหตุบกพร่องของกันและกัน รู้จักฝึกฝนปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับนิสัยและอัธยาศัยให้กลมกลืนประสาน เข้าหากันได้ ไม่เป็นคนดื้อด้านเอาแต่ใจและอารมณ์ของตน คนที่ขาดธรรมข้อนี้ย่อมปล่อยให้ข้อแตกต่างปลีกย่อยทางอุปนิสัยและการอบรม กลายเป็นเหตุแตกแยกสามัคคีใหญ่โต และถ้าไม่สามารถปรับตัวเข้าหากันได้ ก็เป็นอันต้องทำลายชีวิตคู่ครองแยกทางขาดจากกัน

ขันติ
ความอดทนอดกลั้นต่อความหนักและความร้ายแรงทั้งหลาย ชีวิตของคนที่อยู่ร่วมกัน นอกจากมีข้อแตกต่างทางอุปนิสัย การอบรม และความต้องการบางอย่างซึ่งต้องหาทางปรับปรุงเข้าหากันแล้ว บางรายอาจมีเหตุล่วงเกินรุนแรงแสดงออกจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นถ้อยคำหรือกิริยาอาการ

เมื่อเกิดเหตุเช่นนี้ อีกฝ่ายหนึ่งจะต้องรู้จักอดกลั้นระงับใจ ไม่ก่อเหตุให้เรื่องลุกลามกว้างขยายต่อไป ความร้ายจึงจะระงับลงไป นอกจากนี้ยังจะต้องมีความอดทนต่อความลำบากตรากตรำและเรื่องหนักใจต่างๆ ในการประกอบการงานอาชีพ เป็นต้น โดยเฉพาะเมื่อเกิดภัยพิบัติความตกต่ำคับขัน ไม่ตีโพยตีพาย แต่มีสติอดกลั้น ใช้ปัญญาหาทางแก้ไขเหตุการณ์ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี คู่ครองที่ขาดความอดทนย่อมไม่อาจประคับประคองพากันให้รอดพ้น เหตุร้ายต่างๆ อันเป็นประดุจมรสุมแห่งชีวิตไปได้

จาคะ
ความเสียสละ ความเผื่อแผ่แบ่งปัน ตลอดถึงความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกัน ชีวิตบุคคลที่จะมีความสุขต้องรู้จักความเป็นผู้ให้ด้วย ไม่ใช่จะคอยแต่เป็นผู้รับอยู่ฝ่ายเดียว เช่น ในคราวที่คู่ครองประสบความทุกข์ ความเจ็บไข้ หรือมีธุรกิจใหญ่ เป็นต้น ก็เสียสละความสุขความพอใจของตน ขวนขวายช่วยเหลือ เอาใจใส่ดูแลเป็นที่พึ่งพาอาศัย เป็นกำลังส่งเสริม หรือช่วยให้กำลังใจ

ชีวิตครอบครัวที่ขาดจาคะก็คล้ายการลุงทุนที่ปราศจากผลกำไรมาเพิ่มเติม ส่วนที่มีมาแต่เดิมก็พร่องไป หรือเหมือนต้นไม้ที่ไม่ได้รับการบำรุงก็มีแต่อับเฉาร่วงโรย

ธรรมทั้ง 4 ข้อนี้ ควรยึดถือเป็นคุณธรรมพื้นฐานของจิตใจในการที่สร้างความสัมพันธ์อันดีงามกับคนทั้งหลายที่จะอยู่ร่วมกัน เพื่อประโยชน์สุขทั้งแก่ชีวิตของตนเองและแก่ชีวิตของคนอื่นๆ

เครดิตจาก : goodlifeupdate

Loading...
Comments are closed.

Check Also

จะแย่งได้ยังไง เมื่อเขาเป็นของคนอื่น..

ความรัก มักไม่เข้าใครออกใคร ความรู้สึกคนเราที่ว่ายิ่งใหญ่ และสามารถบังคับทิศทางได้ เจอลมแร…