Home ธรรมะ คนเราเกิดมาก็ต้องประสบพบเจอกับกองทุกข์มากมายมหาศาล

คนเราเกิดมาก็ต้องประสบพบเจอกับกองทุกข์มากมายมหาศาล

6 second read
328

เเชร์เรื่องนี้

คนเราเกิดมาก็ต้องประสบพบเจอกับกองทุกข์มากมายมหาศาล

ธรรมะ คำสอนของพ ระพุ ทธองค์ จึงสอนให้ทุ กชีวิตเข้าใจและ

อยู่ร่วมกับทุ กข์ เมื่อละวางใจได้ก็จะทุ กข์น้อยจนรู้สึกๆ เฉยๆ

กับทั้งทุ กข์และสุขที่ผ่านเข้ามา พ ระนักปฏิบัติ ครูบาท่านทั้งหลาย

ท่านเห็นถึงเหตุและผลตรงนี้ จึงอย ากตั ดจากกองทุ กข์ทั้งมวล

ต้นเหตุแห่งทุ กข์คือ การตั ดไ ฟแต่ต้น นั่นคือ ไม่ต้องเกิดก็ไม่ทุ กข์อีก

โ กรธ โ ม โ ห อา ฆ าต มาดร้ ายใคร ก็อโหสิก รรมเขา

ใครทำให้เจ็ บ ซ้ำ น้ำใจ เบียด เบียนชีวิตเราและคนที่เรารัก

ก็ไม่คิดแก้แ ค้น เอาคืนความโ กรธ ไม่ใช่ โ ง่หรอก

เพียงแต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้น ไม่เห็นประโยชน์อันใดที่จะตามแก้แ ค้น

เอาคืน เพื่อให้ได้ความสะ ใจเพียง ชั่ วครู่ แต่ต้องเวียนว่ายในวัฏจักรนั้นย าวนาน

เกิดใหม่ก็ต้องเจอคนเหล่านั้นซ้ำๆ ไม่เขาชดใช้เรา เราก็ต้องชดใช้เขา

เวลาที่เราทุ กข์ ท่านทั้งหลายยังไม่เรียนรู้บทเรียนนั้นอีกหรือว่ามันทุ กข์

ทนมาน เจ็ บป วดเพียงใด ยังอย ากเจอ อย ากเจ็ บ

อย าก ทุ ร น ทุ ร าย ซ้ำๆ วนเวียนไม่จบสิ้ นอีกทำไม

คนเราเกิดมาเพื่อชดใช้ก รรมที่ทำ ทุ กเหตุในชีวิตไม่มีความบังเอิญ

มีแต่ถูกกำหนดด้วยผลของก รรมที่เกิดจากการกระทำของเราทั้งนั้น

เมื่อบุญมาก บุญก็จะช่วยนำพาเราให้ห่างความทุ กข์

แต่เมื่อความทุ กข์ไล่หลังมาทัน เราต่างก็ต้องชดใช้ทุ กคน

วางลงเถอะหนาใจที่ยึดมั่นถือมั่น ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวาง

จะแบกให้หนักถือให้เหนื่อยอยู่ทำไม

หนทางหลุดพ้น คือ ธรรมะ คำสอนของพร ะพุ ทธองค์อยู่ตรงหน้าแล้ว

ถามตัวเองเถิดอย ากหลุดพ้นจากกองทุ กข์ที่เราขุ ด ฝั ง ตัวเองไหม

ของคุณข้อมูลจาก thatl ikegood com

Loading...
Comments are closed.

Check Also

ราศีที่ช่วงนี้ ความรักจะเกิดปัญหา

FacebookTwitterLineในช่วงวันที่ 20 – 27 พฤษภาคม 2563 มีราศีที่ต้องรว่าจะเกิดปัญหาในเ…